Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego (2021)

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego

o powierzchni 48 m². Lokal usytuowany jest w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przy ul. al. Wyzwolenia 34 58-300 Wałbrzych na  parterze.

Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do prowadzenia sklepiku szkolnego. Ilość uczniów ok. 520.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi minimum 336 złotych zgodnie z Zarządzeniem Nr 669/2019 prezydenta miasta Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepiki szkolne w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wałbrzych.

Koszty eksploatacji: zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa gazowego (ogrzewanie) i odprowadzanie ścieków) naliczane są według procentowej kalkulacji kosztów.

Maksymalny okres dzierżawy  od 08.02.2020 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia

Czynsz dzierżawy  płatny do 14dni od wystawienia faktury VAT każdego miesiąca, za miesiąc bieżący.

UWAGA!

  1. Oferty należy składać w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 34, 58-300 Wałbrzych  do dnia 28.01.2021 r. do godz. 14,00.
  1. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach. Na kopercie musi się znajdować adres Zamawiającego, z dopiskiem:

Oferta konkursowa „Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu”

  1. Oferta winna zawierać:
  • Wypełniony formularz ofertowy (w załączniku).
  • Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
  • Informacje o prowadzonej dotychczas  działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu sklepiku szkolnego,
  1. Komisja przetargowa ma prawo wybrania najkorzystniejszej oferty, lub nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.
  2. Decyzja komisji jest ostateczna.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

W  II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłataja w Wałbrzychu w dni robocze do godziny 15,00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Alina Brzezińska tel. 74 8423592

Wałbrzych, dnia 18.01.2021r

INFORMACJA O PRZETARGU wraz z formularzem ofertowym PDFINFORMACJA-O-PRZETARGU.pdf (564,68KB)