Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - starszy referent

 DYREKTOR II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starszy referent w wymiarze 1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie: średnie/wyższe, 3 lata na podobnym stanowisku,

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Kompleksowa wiedza w zakresie przepisów Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Prawa Oświatowego oraz znajomość Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

2. Umiejętność obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych PABS,  SIO, PFRON, pakietu  biurowego Microsoft Office.

3.  Fachowość i profesjonalizm.

4. Samodzielność w myśleniu i działaniu.

5. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej: co najmniej 3 lata

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-prowadzenie spraw kadrowych dotyczących pracowników pedagogicznych, administracji           
 i obsługi

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej   awansu zawodowego

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego

-sporządzanie i przekazywanie dokumentacji finansowej, kadrowej  i płacowej do COJM ,ZUS, Urzędu Miasta oraz innych jednostek

-nadzór nad pracownikami obsługi

-wprowadzanie danych do programu kadrowego oraz  sprawozdawczość -SIO, PFRON, GUS,Wyposażenie

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych-sprawozdawczość, obsługa platformy zamówień publicznych

-dokonywanie stałych, okresowych i doraźnych przeglądów budynku, pomieszczeń i wyposażenia

-sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz zgodności             
z przepisami P.poż

-zaopatrzenie szkoły w pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły papiernicze i przemysłowe

-sporządzanie dokumentacji -ubezpieczenie majątku –sprawozdawczość

-i inne polecenia dyrektora

4. Warunki pracy na stanowisku:

Charakterystyka miejsca pracy:

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu przystosowanego do zadań np. Monitor ekranowy, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, fax, telefon. Pomieszczenia biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej potwierdzony własnoręcznym podpisem

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem

4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,                  
w szczególności:

  1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
  2. kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne potwierdzone własnoręcznym podpisem;
  3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem;

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz.1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowy (tj. Dz.U. z 2022r poz. 530 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do 15.03.2024 r. na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 34, 58-300 Wałbrzych w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w II Liceum Ogólnokształcącym –Starszy referent "

Aplikacje, które wpłyną do II LO niekompletne lub powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu w dniu 18.03.2024 r.
o godz. 12.00.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru-rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

Dyrektor

II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu

Robert Wróbel

Informacja o rozstrzygnięciu: Po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisku starszego referenta została zatrudniona pani Kamila Kotala.